วันทางทะเลโลก 2566

วันทางทะเลโลก 2566

วันนี้ถือเป็นวันทางทะเลโลก และวันครบรอบ 50 ปี ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) จึงกำหนดให้วาระดังกล่าวเป็นหัวข้อหลักแห่งการเฉลิมฉลองวันทางทะเลโลกประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมการป้องกันและลดมลพิษที่เกิดจากเรือให้น้อยที่สุด อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล

ข่าวสารด้านการขนส่งทางทะเล