การจัดกิจกรรมวันทางทะเลโลก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ กรมเจ้าท่า

Blog Single

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “งานวันทางทะเลโลก” (World Maritime Day) ขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.30–12.00 น. ด้วยรูปแบบออนไลน์ ณ กรมเจ้าท่า ในนหัวข้อ " New technologies for greener shipping: นวัตกรรมสำหรับการขนส่งทางน้ำ..ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ “เทคโนโลยีใหม่สำหรับการขนส่งทางน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”/”นวัตกรรมสำหรับการขนส่งทางน้ำเพื่อความยั่งยืน” โดยผู้แทนกรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมพลังงานทดแทน และภาคเอกชน รวมถึงการประกวดแนวคิดภาษาอังกฤษในหัวข้อ “New technologies for greener shipping” ตามหัวข้อการจัดงานวันทางทะเลโลกประจำปี 2565 ของ IMO

ข่าวสารด้านการขนส่งทางทะเล