การพบหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการ IMO เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ กระทรวงคมนาคม

Blog Single

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก พร้อมเตรียมการสร้างความมือ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการขนส่งทางน้ำที่ยั่งยืนของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้นายคีทัค ลิม (H.E. Mr. Kitack Lim) เลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า และกองการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมให้การต้อนรับ ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับเลขาธิการ IMO ซึ่งเป็นผู้นำขององค์กรระดับโลกที่มีบทบาทสำคัญในการออกกฎระเบียบและมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ สนับสนุนและช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนางานด้านการขนส่งทางทะเลให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และได้ขอขอบคุณทาง IMO ที่สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประเทศไทยที่ผ่านมาในการดำเนินการตามอนุสัญญาและตราสารต่าง ๆรวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของ IMO ซึ่งประเทศไทยในฐานะสมาชิกคณะมนตรีของ IMO ได้ส่งผู้แทนไปปฏิบัติงานประจำที่ IMO

ในฐานะผู้ช่วยทูตฝ่ายกิจการทางทะเลครั้งแรกตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ทำให้การประสานงานด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยและ IMO มีความราบรื่นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินจาก IMO ในปี 2566 ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทย อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลของไทย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังสร้างความเชื่อมั่นแก่ IMO ถึงการดำเนินการต่าง ๆ ของประเทศไทยในการสนับสนุนให้การคมนาคมขนส่งทางน้ำของประเทศไทย ดำเนินไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า เพื่อดูแลความปลอดภัยของการขนส่งทางน้ำตามมาตรฐานสากล และยังได้มีนโยบายผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดเพื่อการขนส่งทั้งเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา รถโดยสารประจำทางสาธารณะและยังมีแนวคิดที่จะศึกษาการใช้พลังงานสะอาดในการขนส่งระบบรางระหว่างเมือง รวมถึงยังมีแนวทางที่จำดำเนินการกฎระเบียบเรื่อง Carbon Credit ในอนาคตอีกด้วย

เลขาธิการ IMO ประทับใจกับความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของประเทศไทยที่พร้อมที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานของการขนส่งทางน้ำที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความปลอดภัยและคำนึงการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรู้สึกชื่นชมที่กระทรวงคมนาคมประเทศไทยพร้อมที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับ IMO และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - ESCAP) ในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการขนส่งทางน้ำที่ยั่งยืนต่อไป และมีความประสงค์เป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการขนส่งที่ยั่งยืนในกลุ่มของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ ในวันที่ 20 กันยายน 2566 จะเป็นวันครบรอบ 50 ปี ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ IMO ที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิก IMO ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่จะจัดกิจกรรมเพื่อระลึกและส่งเสริมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างกันต่อไป

ข่าวสารด้านการขนส่งทางทะเล